Huurvoorwaarden

1. Bestuurder en rijbewijs.
De bestuurder moet ouder zijn dan 23 jaar en in het bezit zijn van rijbewijs B. Het rijbewijs moet geldig zijn gedurende de gehele huurperiode. Bij het afhalen van de kampeerauto moet het rijbewijs worden getoond. Buitenlanders dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs. Alleen de met name genoemde personen mogen de kampeerauto besturen. Huurder is zelf aansprakelijk voor verkeersovertredingen.

 2. Huurperiode.
De huurperiode begint op zaterdagochtend 10.00 uur en eindigt op vrijdagmiddag 16.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. De hiertussen gelegen tijd hebben wij hard nodig om de kampeerauto zorgvuldig te kunnen inspecteren en te onderhouden. Bepaling van precieze tijdstip van afhalen is echter wel aan de verhuurder voorbehouden. Meestal vindt hieromtrent telefonisch overleg met de huurder plaats. Verlenging van de huurperiode is slechts mogelijk na schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Is deze bevestiging niet verkregen, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke dag, dat de kampeerauto later wordt ingeleverd een boete verschuldigd van € 250,- per dag of een gedeelte van een dag. Deze boete komt bovenop de normaal geldende huurprijs, onverminderd de overige verplichtingen van de huurder. Dit geldt niet, indien de huurder op deugdelijke wijze kan aantonen, dat de overschrijding van de huurperiode het directe gevolg is van een technisch mankement aan de kampeerauto, welke niet binnen een redelijke termijn te repareren is. Het niet tijdig terugbrengen van de kampeerauto om welke reden dan ook, verhindert de volgende huurder om op tijd met vakantie te kunnen gaan. De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor kosten die zijn of worden gemaakt door de huurders, doordat de kampeerauto door schade of ongeval niet beschikbaar is tijdens de huur en de daarop volgende huurperiode. Wij restitueren de benadeelde dan de huursom voor de verloren dag(en). Gelukkig is nog nooit een kampeerauto te laat binnengekomen.

3. Verzekering en eigen risico.
De verzekering van de kampeerauto dekt het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid  Tevens is het casco, d.w.z. de kampeerauto zelf, verzekerd tegen schade incl. brand en diefstal. Wanneer de schade veroorzaakt wordt, omdat de kampeerauto bestuurd wordt door iemand die niet voldoet aan het gestelde onder nummer 1, is alle schade aan de kampeerauto voor rekening van de huurder. Wanneer de schade veroorzaakt wordt, terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol en/of daarmee gelijk te stellen stoffen verkeerd, is eveneens alle schade aan de kampeerauto voor rekening van de huurder. Bij schades, die het gevolg zijn van het verkeerd taxeren van, of het niet letten op de doorrijhoogte, blijft de huurder aansprakelijk voor het volledige eigen risico.

Tevens is glasbreuk niet meeverzekerd en dus eigen risico. Schades dienen op het bijgeleverde Europese schadeformulier te worden  vermeld. De verzekering is geheel in de huurprijs inbegrepen. Een internationaal verzekeringsbewijs ( groene kaart ) is bij de autodocumenten aanwezig. De huurder draagt een eigen risico van € 750,- per schadegeval. Huurder zal elk feit waaruit schade voortvloeit en/of dat de verzekeraar en verhuurder mogelijkerwijs moet weten, onmiddellijk aan de verhuurder melden.

4. Boeking en annulering.
De definitieve boeking vindt plaats door ondertekening van de huurovereenkomst en na ontvangst van de helft van de huursom. De restant huursom dient uiterlijk 4 weken voor het afhalen van de kampeerauto door ons te zijn ontvangen. Annulering om welke reden dan ook door huurder, kan alleen per aangetekende brief geschieden. Bij zodanige annulering tot 10 weken voor de begindatum van de huurperiode blijft de huurder 30% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tot 6 weken 60% en vanaf 6 weken tot aan de aanvangsdatum van de huurperiode 90% van de huurprijs. Het is raadzaam hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de huurder, heeft de verhuurder het recht de kampeerauto aan een ander te verhuren, zonder dat daartoe voor de verhuurder de verplichting ontstaat, reeds ontvangen gelden te restitueren.

5. Pech onderweg.
De kampeerauto wordt goed onderhouden aan u afgeleverd. Desondanks kan zich tijden de reis een mechanisch defect voordoen of schade ontstaan. Lichte schades worden bij terugkomst door ons hersteld. Mechanische defecten dient u bij de dichtstbijzijnde erkende dealer te laten herstellen. Reparatiekosten boven de € 50,- mag u alleen  na overleg met ons te laten uitvoeren. Wij zijn hiervoor dagelijks telefonisch bereikbaar. Reparatiekosten worden u, na overleg van de gespecificeerde nota’s (op naam van Lok Holding) met betalingsbewijs en de vervangen onderdelen, na een zorgvuldige controle van deze nota’s, geheel gerestitueerd. Verhuurder heeft per camper een FIAT PRO PAS afgesloten, voor de meest voorkomende pechhulp. Telefoonnummer in geval van nood: +31 (0) 20 3421 846. Niet noodzakelijke kosten en het lekrijden van een band zijn voor rekening van de huurder. Bij zware schades of defecten waarbij de kampeerauto niet meer rijdbaar is, dient u in ieder geval de alarmcentrale van Allianz te bellen (telefoonnummers: zie groene kaart). Tevens dient u de verhuurder in te lichten. Verhuurder geeft in dergelijke situaties altijd uitsluitsel over de te nemen stappen, om de kampeerauto weer op de thuisbasis te krijgen.
U dient een reisverzekering met automobilistenhulp af te sluiten , via onze site kan dit bij Allianz Assist, maar er zijn ook andere goede reisverzekeringen.

6. Onderhoud en reparatie.
Vlak voor uw vertrek heeft de kampeerauto een inspectie- en onderhoudsbeurt gehad. Huurder is verplicht om regelmatig, dat wil zeggen elke 500 kilometer, waterpeil, oliepeil en bandenspanning te controleren. Bij vertrek zijn water en gasfles gevuld. De brandstoftank is volledig gevuld. Tijdens de reis zijn gas, brandstof, olie en banden voor rekening van de huurder. Huurder dient de kampeerauto weer in te leveren in dezelfde staat en op dezelfde plaats waar de kampeerauto hem/haar is geleverd. De vuil- en schoon watertank dienen geleegd te zijn. U ontvangt van ons een auto die van binnen en van buiten is gereinigd. Bij terugkomst dient deze alleen van binnen weer schoon opgeleverd te worden, inclusief de koelkast en het toilet. De buitenzijde mag niet worden gereinigd.  Wij berekenen voor het schoonmaken van de buitenzijde € 50,00. Indien nodig, zullen wij de schoonmaakkosten voor de binnenzijde ad. € 125,- op de borgsom inhouden. De huurder zal geen veranderingen in de kampeerauto aanbrengen en de kampeerauto niet aan derden afstaan. Huurder is volledig aansprakelijk voor verlies en/of inbeslagname van het gehuurde en voor schade toegebracht aan de kampeerauto, voor zover de door de verhuurder afgesloten all risk verzekering geen dekking geeft.

7. Waarborgsom.
De huurder zal een borgsom betalen van € 1.000,- . Verhuurder zal deze borgsom bij teruglevering van de kampeerauto binnen 1 week terugbetalen, onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder schuldig is en nadat verhuurder heeft kunnen vaststellen, dat de kampeerauto in goede staat is en nadat huurder al zijn verplichtingen is nagekomen.

8. Bestemmingen
De kampeerauto is bestemd voor vakantiedoeleinden. Alle landen die op de groene kaart vermeld staan, behalve Marokko, mogen met de kampeerauto worden bezocht.

9. Vrijwaring verhuurder.
De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of inzittende gepleegde strafbare feiten. De kampeerauto is uitdrukkelijk alleen bestemd voor recreatief gebruik. Indien hierop in enigerlei wijze wordt afgeweken, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten, boetes en/of  in het uiterste geval inbeslagname van het voertuig, voor rekening en risico van de huurder.

10. Huisdieren en roken.
Het meenemen van huisdieren is behoudens schriftelijke toestemming door de verhuurder ten strengste verboden. Tevens is het niet toegestaan in de camper te roken. Mocht dit alles wel geschieden, dan worden er extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

11. Toebehoren.
De kampeerauto is standaard uitgerust met een aantal accessoires, welke vermeld staan op een bijgevoegde controlelijst. De kosten van ontbrekende of kapotte uitrustingsdelen worden de huurder ingehouden op de borgsom.

Bij de reisbescheiden dient u aan te treffen: kentekenbewijs, groene kaart en Europese schadeformulieren.

12. Instructie.
Voor uw vertrek krijgt u van ons een gedetailleerde instructie over het juiste gebruik van de kampeerauto en de werking van de toebehoren. Door te vertrekken geeft de huurder te kennen de kampeerauto in de juiste staat in ontvangst te hebben genomen en zich voldoende op de hoogte te hebben gesteld van het juiste gebruik ervan.

13. Contact met ons.
Een goede gang van zaken onzerzijds en een plezierige vakantie uwerzijds kan mede bereikt worden door met ons contact op te nemen indien u met problemen kampt, zoals schades, reparaties, overschrijding van de huurtermijn e.d. Wij zijn dag en nacht bereikbaar op de volgende telefoonnummers:

Lok Holding BV:        +31 (0) 53 477 13 25

Désirée Lok:               +31 (0) 6 23 95 61 17

Jos van Gameren       +31 (0) 6 52 55 99 33

14. Ontstaan overeenkomst.
Tussen huurder en verhuurder ontstaat pas dan een rechtsgeldige overeenkomst, nadat huurder een door verhuurder getekende huurovereenkomst heeft gekregen c.q. een mondelinge bevestiging heeft gekregen indien de tijdsduur voor een schriftelijke onvoldoende is.

Comments are closed.